Rozwój

 

Korzystając z doświadczeń w pracy indywidualnej i grupowej w kierunku rozwoju osobistego, tworzę oferty treningów i warsztatów, które rozwijają umiejętności kluczowe dla świadomego, pełnego satysfakcji i radości życia. Dotyczą one takich obszarów naszej codzienności, jak komunikacja interpersonalna, współpraca w grupie, inteligencja emocjonalna, motywacja, radzenie sobie w sytuacji kryzysu, opanowanie stresu, life-work balance i wiele innych. Zajęcia te rozwijają świadomość siebie, swoich potrzeb i pragnień, konfliktów i potencjałów, a to droga do osiągania równowagi i harmonii oraz maksymalizacji wykorzystania swoich zasobów. Uczestnicy otrzymują sprawdzone i skuteczne narzędzia, z których mogą korzystać na drodze do swojego osobistego rozwoju.

 

Zachęcam do zapoznania się z krótkim wprowadzeniem do oferty, gdzie znajdują się przydatne informacje ogólne i organizacyjne związane z realizacją szkoleń. W przypadku zainteresowania konkretnym tematem z zakresu rozwoju kompetencji miękkich proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

Koncepcja pracy
Działalność opiera się na całościowym podejściu do procesu uczenia się. Szkolenia są projektowane w oparciu o cykl Kolba, który zakłada, że wiedzę zdobywa się głównie przez doświadczenie.

Wykorzystane też są osobiste doświadczenia trenerskie oraz narzędzia pracy psychologa. Uwzględniany jest nie tylko poziom treściowy, ale też interpersonalny, co wspomaga proces konstruktywnej zmiany. Wszystkie szkolenia prowadzone są w systemie warsztatowym, w niedużych grupach (najczęściej do 16 osób). Część teoretyczna znajduje odzwierciedlenie w zajęciach praktycznych. Taka forma prowadzenia szkolenia zwiększa aktywność i zaangażowanie Uczestników.

 

Techniki pracy

 

Miniwykład, prezentacja

Stanowi wstęp do każdego nowego tematu lub umiejętności, wprowadzanych podczas szkolenia. Zazwyczaj jest łączony z prezentacją multimedialną. Zadaniem miniwykładu jest możliwie najkrótsze, ale efektywne omówienie przekazywanych zagadnień. Zdecydowana większość informacji przekazywana jest w oparciu o wykonane ćwiczenia, a części wykładowe ograniczane są do niezbędnego minimum.

Analiza przypadku

Sytuacje związane z omawianymi zagadnieniami są dostosowywane do rzeczywistości i potrzeb uczestników szkolenia i specjalnie przygotowywane w formie case study. Zadanie uczestników polega na wypracowaniu rozwiązań dla przedstawianych problemów, które stanowią podstawę do stworzenia procedur ich przyszłych działań.

Modelowanie

Polega na zademonstrowaniu przez trenera umiejętności i technik, które następnie uczestnicy mają za zadanie przećwiczyć, by poszerzyć o nie repertuar swoich zachowań.

Odgrywanie ról, scenki i symulacje

Uczestnicy odgrywają określone role na podstawie przygotowanego wcześniej scenariusza bliskiego ich rzeczywistości. Umożliwia to wnikliwą analizę poszczególnych zachowań prezentowanych przez uczestników, określenie mocnych stron i obszarów do pracy. Nowe umiejętności natomiast są ćwiczone bezpośrednio w trakcie zajęć podczas symulacji rzeczywistych sytuacji z pracy i życia prywatnego uczestników.

Metody grupowego rozwiązywania problemów: metaplan, moderacja, burza mózgów, praca w podgrupach

Polegają na tym, że uczestnicy wspólnie wypracowują metody działania, co opiera się na założeniu, że dużo łatwiej wprowadzamy w życie treści, które sami wypracowaliśmy, niż te przekazane nam w formie wykładu przez osoby trzecie. Uczestnicy analizują problem, następnie precyzyjnie go definiują, zbierają i interpretują istotne dane, wypracowują rozwiązania (najczęściej z udziałem technik kreatywnych). Trener w tym przypadku podejmuje rolę moderatora.

Akwarium

Treścią tego typu ćwiczeń jest konkretny problem do rozwiązania lub zadanie skonstruowane tak, by uwydatnić najważniejsze elementy omawianego zagadnienia. Bezpośrednio w wykonanie zaangażowana jest jedynie część grupy, pozostali przypatrują się pracy, posługując się arkuszami obserwacyjnymi lub wytycznymi. Zarówno obserwatorzy, jak i uczestnicy bezpośrednio zaangażowani analizują wykonywane ćwiczenie, wyciągają wnioski, w czym pomaga im trener – moderator.

Ćwiczenia indywidualne

Umożliwiają głębszą refleksję i uzyskanie wglądu w siebie. Celem takich ćwiczeń jest wypracowanie indywidualnych tekstów, sformułowań adekwatnych do osobowości uczestnika i możliwych do użycia przez niego w realnych sytuacjach.

Praca interpersonalna w parach i w podgrupach

Taki sposób pracy pozwala zwiększyć czas wypowiedzi uczestnika, promuje współpracę, autonomię - podejmowanie własnych decyzji w ramach grupy.

Ćwiczenia energetyzujące

Stosowane w sytuacji, gdy poziom energii w grupie znacznie się obniża. Są to krótkie angażujące poszczególne zmysły zabawy aktywizujące, które dają uczestnikom poczucie wspólnoty, pozytywnej energii, wzajemnego zaufania, pozwalają na budowanie dobrej atmosfery w grupie.

Praca z kamerą

W celu pogłębienia analizy zachowań wykorzystuje się kamerę. Nagrany materiał pozwala uczestnikom zaobserwować siebie w różnych sytuacjach zadaniowych.

Filmy

Niektóre treści szkoleniowe przekazywane są w formie nagrań, związanych z omawianym zagadnieniem.

Testy

To narzędzia wspomagające stosowane podczas szkoleń. Pozwalają one uczestnikom na określenie ich poziomu funkcjonowania w poszczególnych obszarach, jak na przykład najczęściej przyjmowane role grupowe, poziom motywacji, inteligencja emocjonalna, dominująca submodalność i inne.

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, zazwyczaj w postaci podręcznika zawierającego streszczenie poruszanych zagadnień oraz instrukcje do przeprowadzanych ćwiczeń.

 

 

Tematy szkoleń

Pobierz ofertę