Oświata

 

Oferta jest stworzona kompleksowo, dlatego uwzględnia najważniejsze potrzeby placówek oświatowych, których zaspokojenie przyniesie korzyści nie tylko tu i teraz ale - jak każda dobrze przemyślana praca - w perspektywie długofalowej. Szkolenia, które proponuję są skonstruowane w taki sposób, żeby oprócz kształtowania konkretnych, specjalistycznych umiejętności, uwzględniać całościowy rozwój uczestników i tym samym pomóc im rozwijać się harmonijnie na różnych poziomach.

 

Podczas szkoleń korzystam z wiedzy psychologicznej i tym samym, nierzadko na poziomie eksperckim, uzupełniam doświadczenie pracowników oświaty, dając im formę, którą napełnią konkretną treścią związaną z trudnościami, z jakimi najczęściej zmagają się w swojej pracy. Każde szkolenie wyposaża uczestników w umiejętności psychospołeczne, elementy umiejętności trenerskich w prowadzeniu grupy, rozeznanie w mechanizmach psychologicznych oraz kształtuje zmysł diagnostyczny. Chcę dzielić się wiedzą i doświadczeniem, w taki sposób by praca zawodowa uczestników była tak efektywna i przyjemna, jak tylko jest to możliwe.

 

Proponowane szkolenia skierowane są do nauczycieli, psychologów, pedagogów, dyrektorów oraz wszystkich osób pracujących z innymi ludźmi - terapeutów, trenerów, pracowników socjalnych, opiekunów i rodziców. Drugą grupę odbiorców szkoleń stanowią uczniowie.

 

Koncepcja pracy
Działalność opiera się na całościowym podejściu do procesu uczenia się. Szkolenia są projektowane w oparciu o cykl Kolba, który zakłada, że wiedzę zdobywa się głównie przez doświadczenie.

Wykorzystane też są osobiste doświadczenia trenerskie oraz narzędzia pracy psychologa. Uwzględniany jest nie tylko poziom treściowy, ale też interpersonalny, co wspomaga proces konstruktywnej zmiany. Wszystkie szkolenia prowadzone są w systemie warsztatowym, w niedużych grupach (najczęściej do 16 osób). Część teoretyczna znajduje odzwierciedlenie w zajęciach praktycznych. Taka forma prowadzenia szkolenia zwiększa aktywność i zaangażowanie Uczestników.

 

Techniki pracy

 

Miniwykład, prezentacja

Stanowi wstęp do każdego nowego tematu lub umiejętności, wprowadzanych podczas szkolenia. Zazwyczaj jest łączony z prezentacją multimedialną. Zadaniem miniwykładu jest możliwie najkrótsze, ale efektywne omówienie przekazywanych zagadnień. Zdecydowana większość informacji przekazywana jest w oparciu o wykonane ćwiczenia, a części wykładowe ograniczane są do niezbędnego minimum.

Analiza przypadku

Sytuacje związane z omawianymi zagadnieniami są dostosowywane do rzeczywistości i potrzeb uczestników szkolenia i specjalnie przygotowywane w formie case study. Zadanie uczestników polega na wypracowaniu rozwiązań dla przedstawianych problemów, które stanowią podstawę do stworzenia procedur ich przyszłych działań.

Modelowanie

Polega na zademonstrowaniu przez trenera umiejętności i technik, które następnie uczestnicy mają za zadanie przećwiczyć, by poszerzyć o nie repertuar swoich zachowań.

Odgrywanie ról, scenki i symulacje

Uczestnicy odgrywają określone role na podstawie przygotowanego wcześniej scenariusza bliskiego ich rzeczywistości. Umożliwia to wnikliwą analizę poszczególnych zachowań prezentowanych przez uczestników, określenie mocnych stron i obszarów do pracy. Nowe umiejętności natomiast są ćwiczone bezpośrednio w trakcie zajęć podczas symulacji rzeczywistych sytuacji z pracy i życia prywatnego uczestników.

Metody grupowego rozwiązywania problemów: metaplan, moderacja, burza mózgów, praca w podgrupach

Polegają na tym, że uczestnicy wspólnie wypracowują metody działania, co opiera się na założeniu, że dużo łatwiej wprowadzamy w życie treści, które sami wypracowaliśmy, niż te przekazane nam w formie wykładu przez osoby trzecie. Uczestnicy analizują problem, następnie precyzyjnie go definiują, zbierają i interpretują istotne dane, wypracowują rozwiązania (najczęściej z udziałem technik kreatywnych). Trener w tym przypadku podejmuje rolę moderatora.

Akwarium

Treścią tego typu ćwiczeń jest konkretny problem do rozwiązania lub zadanie skonstruowane tak, by uwydatnić najważniejsze elementy omawianego zagadnienia. Bezpośrednio w wykonanie zaangażowana jest jedynie część grupy, pozostali przypatrują się pracy, posługując się arkuszami obserwacyjnymi lub wytycznymi. Zarówno obserwatorzy, jak i uczestnicy bezpośrednio zaangażowani analizują wykonywane ćwiczenie, wyciągają wnioski, w czym pomaga im trener – moderator.

Ćwiczenia indywidualne

Umożliwiają głębszą refleksję i uzyskanie wglądu w siebie. Celem takich ćwiczeń jest wypracowanie indywidualnych tekstów, sformułowań adekwatnych do osobowości uczestnika i możliwych do użycia przez niego w realnych sytuacjach.

Praca interpersonalna w parach i w podgrupach

Taki sposób pracy pozwala zwiększyć czas wypowiedzi uczestnika, promuje współpracę, autonomię - podejmowanie własnych decyzji w ramach grupy.

Ćwiczenia energetyzujące

Stosowane w sytuacji, gdy poziom energii w grupie znacznie się obniża. Są to krótkie angażujące poszczególne zmysły zabawy aktywizujące, które dają uczestnikom poczucie wspólnoty, pozytywnej energii, wzajemnego zaufania, pozwalają na budowanie dobrej atmosfery w grupie.

Praca z kamerą

W celu pogłębienia analizy zachowań wykorzystuje się kamerę. Nagrany materiał pozwala uczestnikom zaobserwować siebie w różnych sytuacjach zadaniowych.

Filmy

Niektóre treści szkoleniowe przekazywane są w formie nagrań, związanych z omawianym zagadnieniem.

Testy

To narzędzia wspomagające stosowane podczas szkoleń. Pozwalają one uczestnikom na określenie ich poziomu funkcjonowania w poszczególnych obszarach, jak na przykład najczęściej przyjmowane role grupowe, poziom motywacji, inteligencja emocjonalna, dominująca submodalność i inne.

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, zazwyczaj w postaci podręcznika zawierającego streszczenie poruszanych zagadnień oraz instrukcje do przeprowadzanych ćwiczeń.

 

Formy realizacji szkoleń
Szkolenia realizowane są w formie zarówno zamkniętej, jak i otwartej

 

Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte prowadzone są dla pracowników jednej lub różnych placówek. Za zebranie grupy odpowiedzialny jest Klient. Szkolenie odbywa się na terenie placówki Klienta, bądź w wybranym przez niego miejscu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, w ramach szkoleń zamkniętych przygotowywane są szkolenia "szyte na miarę" czyli dostosowane do specyfiki i indywidualnych potrzeb Klienta. Szkolenia dedykowane powstają w stałej współpracy z Klientem, którego wskazówki i sugestie pomagają trafnie dopasować tematykę. W celu pogłębienia identyfikacji potrzeb szkoleniowych proponuje się przeprowadzenie wywiadu ze Zleceniodawcą, badanie kwestionariuszowe (online) z grupą przyszłych uczestników oraz konsultacje. Tak skonstruowane zajęcia pozwalają skupić się na konkretnych problemach i dopasować program do oczekiwań i poziomu grupy szkoleniowej.
Wszystkie szkolenia, które znajdują się w ofercie mogą być realizowane w formie zamkniętej.

Szkolenia otwarte

Ta forma przewiduje prowadzenie indywidualnych zapisów. Za zebranie grupy i kwestie logistyczne odpowiedzialne jest nove Centrum Rozwoju. Zapisy odbywają się drogą telefoniczną lub mailową.

 
Moduły czasowe
Większość z zaprezentowanych szkoleń realizujemy w różnych modułach czasowych, których rozpiętość waha się od kilku godzin do trzech dni. Prowadzone są również cykle szkoleniowe – kilkugodzinne szkolenia odbywające się w określonych odstępach czasowych. Istnieje możliwość realizacji pojedynczych szkoleń z cykli.

 

Szkolenia dla pracowników oświaty

 

Szkolenia specjalistyczne
Pobierz ofertę

 

Szkolenia doskonalące warsztat pracy z uczniem
Pobierz ofertę

 

Szkolenia rozwojowe
Pobierz ofertę

 

Szkolenia dla uczniów
Pobierz ofertę