Autyzm i Zespół Aspergera

 
Autyzm to taki stan zdrowia, który pojawia się u niektórych dzieci zaraz po urodzeniu, albo we wczesnym dzieciństwie i powoduje, że nie są one zdolne do tworzenia prawidłowych stosunków społecznych, jak również do rozwoju prawidłowej komunikacji. W wyniku tego dziecko może odizolować sięod kontaktów z ludźmi, a jednocześnie zagłębić się w świat powtarzających się czynności i zainteresowań, co w znacznym stopniu utrudnia jego funkcjonowanie w świecie społecznym. Dlatego też tak ważna jest wczesna interwencja. Oznacza to diagnozę postawioną jak najwcześniej (jeśli to możliwe już w 2-3 roku życia) oraz rozpoczęcie intensywnych i systematycznych działań opartych na indywidualnym programie terapeutycznym. Usprawnianie dziecka oraz stymulacja jego rozwoju musi być wielokierunkowa i obejmować różne obszary funkcjonowania.

 

 

Wychodząc tym potrzebom naprzeciw nove Centrum Rozwoju oferuje:

Konsultacje psychologiczne w zakresie skierowania na diagnozę w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu

Są to najczęściej 2-3 spotkania z psychologiem, podczas których przeprowadzony jest wywiad wstępny z rodzicem lub opiekunem dziecka (dotyczący dotychczasowego rozwoju, niepokojących i trudnych zachowań przejawianych przez dziecko) oraz obserwacja dziecka. W rezultacie sformułowane zostaną wskazania, co do konieczności dalszych działań – ewentualne zalecenie skierowania na diagnozę w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu lub wskazania do dalszych konsultacji specjalistycznych.

Terapia indywidualna

Jest to forma pomocy, która polega na indywidualnej pracy terapeuty z osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Po spotkaniu konsultacyjnym podjęta zostaje decyzja o dalszych działaniach interwencyjnych, zmierzających do usprawnienia funkcjonowania konkretnej osoby w poszczególnych obszarach życia. W swojej pracy tworzę ciepłą atmosferę i kieruję się zasadami skutecznej i bezpiecznej interwencji, które obejmują:

  • szczegółową diagnozę wyjściową obszaru, który chcemy usprawniać
  • dobry kontakt z dzieckiem umożliwiający współpracę
  • motywowanie otoczenia do pobudzania aktywności
  • systematyczność działań terapeutycznych
  • wielokierunkowość oddziaływań
  • uwzględnianie indywidualnej dynamiki dziecka.


Po kilku spotkaniach formułowany jest we współpracy z rodzicami program terapeutyczny, na którym opierają się działania. Dostosowywany jest on indywidualnie do potrzeb i możliwości dziecka.

Treningi umiejętności społecznych (TUS)

Osoby z cechami ze spektrum autyzmu przejawiają trudności w zakresie interakcji społecznych i komunikacji. Mogą one obejmować: obojętność i powściągliwość w kontaktach z innymi ludźmi, trudności w odczytywaniu wskazówek społecznych i w odpowiadaniu na nie oraz prezentowanie nieakceptowanych społecznie zachowań. Podczas rozmowy natomiast rzadziej nawiązują kontakt wzrokowy, wykonują mniej gestów, mogą przyjmować nietypowe pozycje ciała, czy zachowywać dystans podczas interakcji albo wręcz odwrotnie – wkraczać w przestrzeń prywatną rozmówcy. W sytuacjach społecznych często nie rozumieją niepisanych zasad konwersacji i reguł społecznych, których przestrzeganie jest niezbędne dla efektywnego nawiązywania relacji z innymi.

 


Dlatego też jednym z ważniejszych aspektów w przypadku pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest zwiększanie ich samodzielności oraz społecznych kompetencji komunikacyjnych. W tym celu proponuję treningi umiejętności społecznych. Na zajęciach ćwiczone są określone kompetencje społeczne i samodzielne funkcjonowanie i radzenie sobie w rozlicznych sytuacjach życia codziennego, stosowanie konkretnych zachowań adekwatnie do sytuacji, które pozwalają na osiągnięcie określonych celów. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, dobieranych pod względem wieku i umiejętności, co jest atutem pozwalającym na liczniejsze interakcje pomiędzy poszczególnymi jej członkami, a jednocześnie sprzyjających atmosferze bezpieczeństwa. Przed zajęciami zapraszam na wstępną konsultację służącą właściwemu dopasowaniu dzieci do grup.

Grupy wsparcia dla rodzin dzieci z zaburzeniami z autystycznego spektrum

Gdy rodzice ostatecznie uświadamiają sobie, że ich dziecko cierpi na zaburzenia ze spektrum autyzmu, że to nie jest „jedynie jakiś trudny okres w jego rozwoju“, często czują przytłaczający ciężar różnego rodzaju emocji, czasami rozpacz i depresję, którym towarzyszy niepokój o przyszłość dziecka. Niektórzy mają poczucie winy myśląc, że w jakiś sposób są odpowiedzialni na taki stan zdrowia swojego dziecka. U niektórych natomiast przeważa poczucie wstydu lub zakłopotania, ponieważ wyobrażają sobie, co mogą myśleć o nich inni. Wszystkie te emocje to zrozumiałe reakcje na stresy i rozczarowania, wywołane problemami rozwojowymi dziecka. Stresy i obawy, wynikające z posiadania dziecka niepełnosprawnego, mogą tez powodować trudności w związku. Zdarza się również, że u rodzeństwa obserwuje się problemy z emocjonalnym przystosowanie i dobrym samopoczuciem. Dlatego tak istotne jest poszukiwanie pomocy w radzeniu sobie z tymi problemami. W tym celu nove Centrum Rozwoju organizuje spotkania dla rodziców, opiekunów lub starszego rodzeństwa dzieci z autyzmem, którzy doświadczają stresu, frustracji i niemocy. W bezpiecznej atmosferze, kameralnej grupie, przy asyście psychologa, można spotkać się z ludźmi, którzy borykają się z podobnymi problemami. Jest to przestrzeń, w której można wymienić informacje na nurtujący temat, doświadczenia wychowawcze, rozwinąć kompetencje rodzicielskie, czy uczyć się nowych sposobów radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami. Jest to też okazja do poznania praktycznych sposobów na zwiększenie efektywności kompleksowych oddziaływań terapeutycznych.

Szkolenia

Wychodząc naprzeciw potrzebom i chcąc się podzielić specjalistyczną wiedzą, nove Centrum Rozwoju przygotowało ofertę szkoleń z zakresu tematyki zaburzeń ze spektrum autyzmu. Skierowane są one do wszystkich osób pracujących na co dzień z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (nauczycieli, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów SI, logopedów) na terenie całej Polski.
Do udziału w szkoleniach zapraszam również studentów, rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy.

 
Tematy szkoleń - Pobierz ofertę